Satu Taiveahon vappupuhe 1.5.2017 Hyrylän Torpalla

Hyvät toverit, hyvät ystävät,

Sosialidemokratian aate on upea ja arvokas. Sen voimalla on taisteltu työväen oikeudet, puolustettu köyhimpien asioita ja rakennettu hyvinvointiyhteiskunta, jossa kaikista huolehditaan. Tällä samalla aatteella rakennettiin demokraattiset osallistumisoikeudet, ja tällä jokaiselle luotiin oikeus koulutukseen ja opiskeluun varallisuudesta riippumatta.

Sosialidemokraatit ymmärsivät ja osasivat jo varhain. Olen ylpeä siitä, että olen sosialidemokraatti ja siitä, että meillä on yhteiskunta, jossa suurella osalla ihmisistä menee hyvin. Erityisen pahalta tuntuu kuitenkin se, että samanaikaisesti eriarvoisuus on kasvanut ja on edelleen kasvamassa ja osa on jäämässä hyvinvointiyhteiskunnassa osattomiksi. Näiden ryhmien hätähuutoon tulee tarttua vahvemmin!

Uhkia ja uusia haasteita on ilmassa, mutta sosialidemokraattisten arvojen mukaisilla toimilla on mahdollista ratkaista myös tämän ajan ja tulevaisuuden haasteet. Meidän on mahdollista löytää ratkaisut esimerkiksi työllisyyden edistämiseen, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, ikäihmisten palveluiden laadun parantamiseen, lapsiperheiden eriarvoisuuden kitkemiseen ja varhaisen tuen vahvistamiseen, sosiaaliturvan ja perhevapaiden kehittämiseen sekä työhyvinvoinnin, työelämänlaadun ja henkisen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Meidän on mahdollista löytää ratkaisut niidenkin ihmisten elämään, jotka ovat syrjäytyneet, joutuneet yhteiskunnan marginaaliin esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmien tai kasaantuvien sosiaalisten ongelmien vuoksi. Meillä on oltava unelma ja usko – me muutamme maan sellaiseksi kuin haluamme – yhdessä ja aatteen palolla! Me voimme rakentaa yhteiskunnan, jossa TODELLA kaveria ei jätetä! Tarve arvoillemme ja niiden mukaisille toimille on yhteiskunnassa suorastaan huutava. 

Arvoillamme on vahva kansan tuki. Tätä osoittaa monet hyvinvointiyhteiskuntaa koskevat tutkimukset ja kyselyt. Suurin osa kansalaista kannattaa hyvinvointiyhteiskuntaa, jonka olemme aatteellamme rakentaneet. Hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisen lisäksi, tulee puhua ja toimia ennen kaikkea sen kehittämisestä ajan ja tulevaisuuden haasteita vastaavaksi. 

Meidän tulee löytää entistä vahvempi tulevaisuusote ja kieli – meidän tulee osoittaa, mitä on modernisosialidemokratia! Mitä tässä ajassa tarkoittaa tavoitteet oikeudenmukaisuudesta, tasa-arvosta ja solidaarisuudesta. 

Tässä kovien arvojen, talouden, kilpailun ja koko ajan kasvavien tuottavuustavoitteiden ajassa tarvitaan inhimillisten arvojen puolustusta. Uusliberalististen arvojen yksilöä ja yksilöllisyyttä ylikorostavassa yhteiskunnassa tarvitaan kipeästi yhteisöllisyyden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vahvistamista.  

Vappupuheen pitäminen on aina aivan erityinen kunnia, joten seison tässä kiitollisin mielin kanssanne! On työväen juhlapäivä, päivä jolloin aatteen paloa, kevään juhlan tuntua ja iloa on ilmassa! Vapunkaltaista aatteen roihua toivoisin enemmän arkeenkin. Toivoisin, että aatteet ja arvomme näkyisivät kirkkaina silloinkin, kun teemme usein käytännön läheisiä ja kompromisseihin perustuvia päätöksiä. 

Meillä Tuusulassa on aivan erityinen ilo se, että me demarit nousimme kunnallisvaaleissa Tuusulan suurimmaksi puolueeksi. Se tarkoittaa sitä, että meillä on nyt entistä vahvemmat mahdollisuudet, ”lihakset” vaikuttaa Tuusulan politiikkaan ja asioihin. Äänestäjät ovat antaneet meille mandaatin ja luottamuksen viedä asioita eteenpäin. Tähän luottamukseen meidän tulee myös vastata –olla sen arvoisia! Asiat, joita painotimme vaaleissa, tulee viedä käytäntöön.

Haluamme demareina olla edistämässä myös poliittisen kulttuurin muutosta, rakentaa hyvää yhteistyötä yli puoluerajojen sekä lisätä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia sekä osallisuutta. Haluamme tuoda taas uskon siihen, että kuntaa on mahdollista kehittää yhteistyöllä ja toisia arvostaen sekä kuntalaisia kuunnellen ja kuullen. 

Me demarit, saamme myös kaikella todennäköisyydellä pormestarin paikan. Saamme siis ykköshenkilön, joka johtaa kuntamme poliittista päätöksentekoa ja kulttuuria. Tämä on iso mahdollisuus, mutta myös haaste. On saavutettava luottamus yli puoluerajojen ja suhteessa kuntalaisiin.

Hyvät Toverit,

Meidän tulee saada Tuusulan kehittäminen vauhtiin. 

Tarvitsemme lisää kohtuuhintaisia omakotitontteja, jotta jokainen voi löytää mieleisensä kodin ja jotta saamme kuntaamme myös lisää kuntalaisia ja veronmaksajia. Tämä on työpaikkojen lisäämisen kanssa parhaita tapoja varmistaa mahdollisuudet muutoinkin kehittää kuntapalveluja ja kuntaamme. Tämä edellyttää myös liikenneyhteyksistä, niin joukkoliikenneyhteyksistä kuin tieverkosta, huolehtimista. Onneksi vihdoin esimerkiksi Koskenmäen liikenneympyrän parannustyöt ovat alkamassa.

Meillä on kaiket mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa modernina pääkaupunkiseudun kuntana, saada keskusta sekä kyläkeskukset elinvoimaiseksi ja vireäksi sekä viihtyisäksi, jos vain tahtoa löytyy. Kaikki ei suinkaan toteudu hetkessä, mutta näitä kehittämisen mahdollisuuksia ei enää kauaa saa hukata. 

Tärkeää on varmistaa lähipalvelut, esimerkiksi lähikoulut ja kyläkoulut. Ne voivat toimia myös kunnan markkinavalttina. Kuntaa on myös kehitettävä tasapuolisesti, jotta esimerkiksi ikäihmisten palveluja olisi eri puolilla kuntaa saatavissa.

Hyvät Toverit,

Vappuna tulee aivan erityisesti osoittaa arvostusta Vanhojen Tovereiden tekemälle työlle. Sille työlle, jolla tämä hyvinvointiyhteiskunta on luotu ja rakennettu. Tarvitsemme tänä päivänä yhtä paljon vahvaa aatteenpaloa ja uskoa ihanteisiimme, kuin nuo Vanhat Toverit ovat aikoinaan omanneet. Vaikka politiikassa haluamme ja teemme rakentavaa yhteistyötä ja joudumme tekemään vastedeskin paljon kompromisseja, koska kukaan, ei edes suurin, saa tahtoaan sellaisenaan läpi, niin emme silti saa polkea arvojamme tai lepsua tavoitteissamme. 

Meillä on oltava rohkeita tavoitteita tehdä Tuusulasta yhä parempi paikka asua ja elää kaikille. Meillä tulee olla samanlaista rohkeutta ja innovatiivisuutta kuin Vanhoilla Tovereilla aikoinaan oli katsoa ja kohdata tulevaisuuden haasteet ja löytää moderneja tapoja toteuttaa sosialidemokraattisia unelmia ja tavoitteita. Meidän tulee saada ihmiset samalla lailla liikkeelle nyt vain nykyaikaisilla tavoilla unohtamatta ihmisten perinteisen kohtaamisen tärkeyttä ja merkitystä, mikä on kuulluksi ja nähdyksi – ja kohdatuksi tulemisella jokaiselle ihmiselle.

Sosialidemokratia arvopuolueena ulottuu kaikille. Mutta ainutlaatuisen siitä tekee sen, että ensisijaisesti kannamme aina vastuuta heikommista. Se on yhteiskuntamme arvon mitta, miten me kaikkein heikoimmistamme huolehdimme. Se on myös syy sille, miksi itse aikoinani sosialidemokratian valitsin ja se on syy, miksi en mihinkään koskaan puoluettani vaihda. Vaikeina taloudellisinakin aikoina meidän tulee huolehtia, ettei päätöksillä enempää rokoteta jo muutenkin heikossa asemassa olevia, vaan meidän tulee ponnistella parannuksia heidän asemaan. Viime kädessä tämä on aina koko yhteiskunnan ja kaikkien etu.

Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaneelle sukupolvelle, meidät kasvattaneille ja kouluttaneille, nykyisille ikäihmisillemme osoitamme parhaiten kiitosta sillä, että varmistamme heille hyvän vanhuuden, riittävät palvelut ja tuen nyt, kun he niitä tarvitsevat. Meillä on vastuu pitää nyt heistä hyvää huolta, jotka ovat meistä huolta pitäneet ja hyvinvointiyhteiskunnan rakentaneet. Meille sosialidemokraateille Tuusulassa on kunnia-asia, että jokaiselle toteutuu arvokas vanhuus ja ihmisarvoinen elämä elämän loppuun saakka. Haluamme varmistaa riittävät palvelut ja niihin riittävän sekä ammattitaitoisen henkilökunnan määrän sekä kehittää palveluihin sisältöä ja laatua.

Hyvät Toverit,

Valtakunnallisesti elämme merkillistä aikaa. Nykyhallituksen kompurointi ja linjattomuus vaikeuttavat toimintaa myös paikallisesti. SOTE- ja maakuntasotkuista ei meinaa tulla selvyyttä ja sen vaikutuksista Uudenmaan hyvin muuta maata poikkeavaan väestömäärään ja palvelurakenteeseen ei meinaa löytyä ratkaisua. Meitä kaikkia huolestuttaa, miten työntekijät ja kuntalaiset otetaan tähän kehittämistyöhön mukaan? Kuinka käy pienituloisen ja heikossa asemassa olevan kuntalaisen valinnan vapauden ja markkinalähtöisyyden vahvistuessa? Karkaavatko palvelut kauaksi? Tuleeko asiakas- ja maksuseteleistä näkkileipä, jonka päälle vain hyvätuloiset voivat ostaa myös makkaraa/juustoa siis palveluiden laatua? Pärjääkö palvelutuottajina vaan suuret laajat palvelupaketit tarjoavat toimijat? Kuinka käy pienten toimijoiden? Tuottaako malli ollenkaan säästöjä, joita sillä pitkällä juoksulla sekä sille asetetuilla säästötavoitteilla haetaan vai käykö kuitenkin päinvastoin? Kuka hyötyy ja kuka häviää? Käärivätkö monikansalliset yritykset voitot näistä hyvinvointiyhteiskuntamme oleellisista kivijaloista eli hyvistä sosiaali- ja terveyspalveluista? Ja miten säilyy yhteys kunnan varhaisen tuen palveluihin, kun palvelukokonaisuudet irtoavat toisistaan? Mihin on unohtunut sosiaalipuoli, kun koko uudistus tuntuu painottuvan terveydenhuoltoon? Miten käy työntekijöiden, tuleeko yhtiöittämisen ja yritystoiminnan lisääntymisen myötä irtisanomisia tai lisää määräaikaisuuksia ja nollatyösopimuksia? Lisääkö uudistus kaikkinensa eriarvoisuutta hyvien sille asetettujen tavoitteiden sijaan?

Tämä SOTE-sotku on sellaisessa umpisolmussa, että sen selvittämiseen ja tilalle tarvittaisiin todella SDP:n tarjoama vahvojen kuntien tai kuntayhtymien malli ja malli, joka varmistaisi edelleen julkisten palveluiden säilymisen kivijalkana, joita yksityiset palvelut voivat tukea ja täydentää ja joka varmistaisi lähipalvelut sekä työntekijöiden mukaan oton palveluiden kehittämiseen. 

No, teemme ainakin kaikkemme, että voisimme varmistaa näitä asioita kuntapolitiikan kautta myös sote- ja maakuntauudistuksessa. Näyttänee siltä, että maakuntauudistus viivästyy Uudellamaalla, joten meidän on huolehdittava, että määrällinen ja laadullinen palveluiden taso säilyy ja sitä kehitetään valtuustokauden aikana sekä sitten siirtovaiheessakin kaikista asukkaista huolehditaan ja varmistetaan erilaisista elämänhallinnan vaikeuksista kärsiville tarvittava ja riittävä tuki.

Hyvät Toverit,

Meidän on myös paikallisesti taisteltava eriarvoisuutta vastaan. On pidettävä kaikki mukana, kuten vaalisloganimme kuului. On aivan erityisesti muistettava niitä, jotka apua ja tukea tarvitsevat erilaisissa elämänvaikeuksissaan. Uudistuksia tehtäessä on arvioitava aina niiden vaikutus oikeudenmukaisuuden kannalta.

Hyvät Toverit,

Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. Siksi meidän on pidettävä huolta siitä, että lapsiperheet saavat tarvitsemaansa varhaista tukea elämänvaikeuksissaan. Tähän olemme halukkaita satsaamaan myös lisää. Haluamme myös varmistaa lapsille ja nuorille varallisuudesta riippumatta harrastusmahdollisuuden. Varhaiskasvatuksen ja koulujen ryhmäkoot tulee pitää kohtuullisina, varmistaa erityis- ja tukipalvelut niitä tarvitseville, sisäilmaongelmiin on tartuttava ripeästi ja olemme halukkaita etsimään myös uusia innovatiivisia tapoja vahvistaa varhaista tukea. Myös lapsiperheiden kotipalvelun haluamme varmistaa kaikille sitä tarvitseville sekä edelleen kehittää neuvoloita lapsiperheiden kokonaisvaltaisen tuen varmistamiseksi. Valtakunnallinen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma eli ns. lape-hankkeen alla on tehty ja tehdään paljon erilaista kehittämistyötä, joista toivottavasti saadaan mallinnuksia myös kuntapalveluiden edelleen kehittämiseen.

Nuorille haluamme Tuusulassakin varmistaa yksilölliset polut yhteiskunnan osallisuuteen – ettei kukaan jäisi syrjään tai syrjäytetyksi yhteiskunnassa. Tarvitaan töitä ja opiskelupaikkoja, työharjoittelupaikkoja ja muita aktiivisia toimia. Meillä ei ole inhimillisesti eikä taloudellisesti varaa yhdenkään nuoren syrjäytymiseen. Pienenä, mutta tärkeänä asiana on nuorisotilan toteuttaminen Hyryläänkin. 

Hyvät ystävät,

Meidän tulee myös pitää hyvää huolta elinympäristöstämme. Tuusulassa on paljon upeita luontokohteita, joista nauttimiseen tulee lisätä kuntalaisten mahdollisuuksia. Lähiluontokohteet, virkistysalueet, vesistöjemme tilasta huolehtiminen tulee olla sydämemme asioita. Myös energiansäästötoimia on edistettävä. On kannettava vastuu, että tämä upea elinympäristö säilyy myös tuleville sukupolvillemme.  On turha puhua ihmisten hyvinvoinnista, jos emme huolehdi ensin turvallisesta ja terveellisestä elinympäristöstä ja muista, että luonnolla on itseisarvonsa meistä ihmisistä riippumattakin.  Meille sosialidemokraateille on usein sisäsyntyistäkin ajatus kestävästä kehityksestä eli siitä, että asioita ajetaan siten, että huomioidaan niiden ekologiset, taloudelliset, kulttuuriset sekä sosiaaliset vaikutukset. 

Hyvät Toverit,

Me olimme Tuusulassa vaalivoittajat! Meidän ei tarvitse nöyristellä, kun neuvottelemme kunnan luottamuspaikoista tai pormestariohjelman sisällöstä. Pormestariohjelma on se asiakirja, jossa on tarkoitus sopia niistä asioista, joita vaalikauden aikana pyrimme toteuttamaan eli muun muassa näistä, joista tässä edellä olen puhunut.

Olemme tehneet demareiden johdolla ensimmäisen luonnoksen ohjelmasta, josta neuvottelut on käynnistetty. Jokainen mukaan tuleva ryhmä haluaa toki ohjelmaan kädenjälkensä ja kaikki tavoitteemme eivät mene läpi. Täytyy kuitenkin sanoa, että hyvä on ainakin tuo pohjapaperimme. Me voimme myös valita sellaiset kumppanit, joiden kanssa tavoitteemme toteutuvat mahdollisimman hyvin. Lähtökohtaisesti kutsumme kuitenkin kaikki mukaan. 

Hyvät toverit,

Meitä todella tarvitaan. Punaliput liehukoot siis entistä reippaammin, Sosialidemokratia on nyt kuten aina yhteiskunnan muutosvoima ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden perusta. Ilman aatteen paloa ja vahvaa uskoa oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan kehittämiseen, ei tulosta synny. Meillä on niin upea aate. Se ei perustu oman edun tavoitteluun, yksilöllisyyteen, vaan koko yhteiskunnasta vastuun kantamiseen ja erityisesti heikommista huolehtimiseen. Vahvathan pärjäävät yhteiskunnassa aina – politiikkaa tarvitaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevien auttamiseen.

Meidän tulee viedä politiikkaamme vielä askeleen ihmisläheisempään suuntaan ja nousta vahvemmin puolustamaan heikompiosaisia. Näin tekivät vanhat toveritkin, joille vappuna tulee kunniaa erityisesti osoittaa. Ilman heitä ja heidän kauttansa levinnyttä aatteenpaloa sosialidemokratia tuskin olisi vahvistunut Suomen suurimmaksi ja merkittävimmäksi yhteiskunnalliseksi liikkeeksi. Vanhojen Tovereiden työn ei saa antaa valua hukkaan, vaan velvollisuutemme on näyttää että työ jatkuu. Meidän uusien toimijoiden ja nuorempien on nyt jatkettava voimakasta aatteellista työtä ja otettava vastuu yhteiskunnan kehittämisestä – paremman yhteiskunnan rakentamisesta, heikompien puolustamisesta. Unelmoidaan yhdessä, uskotaan unelmiin ja tehdään unelmista totta, kuten toverit aikoinaan mm. Forssan ohjelmaa laatiessa tekivät!

Kun katson tätä Torppaa, tulee hyvä mieli. Me emme ole syrjässä ja ränsistyneitä, vaan olemme keskellä elämää ja elämässä kiinni. Me emme ole jämähtäneet menneeseen, vaan me uudistumme vanhaa ja arvokasta kunnioittaen ja vaalien. Meillä on uutta nuorta väkeä mukana Tuusulan sosialidemokraateissa, on erilaisia ja eri-ikäisiä. Uudet kutsutaan avosylin mukaan toimintaan. Nuoria ja lapsiperheitä halutaan kuulla ja ottaa mukaan toimintaan. Tänäänkin tässä tilaisuudessa on lapset huomioitu hienosti. Meillä on vanhat konkarit ja väsymättömät järjestötoimijat, jotka usein jäävät liian vähälle huomiolle, mutta väsymättä tekevät töitä puolueen ja joukkueemme eteen.  Ilman teitä emme olisi ketään nyt tässä! Kiitos! Kiitos myös kaikille, jotka olivat jollakin tavalla mukana kuntavaaleissa: ehdokkaana, tukijoukoissa tai muuten ehdokkuuden mahdollistajina. Ja lämmin kiitos tässä yhteydessä vielä ennen kaikkia kaikille äänestäjillemme.  Haluamme olla tukenne arvoisia ja teemme parhaamme sen eteen.   Kiitos myös kaikille jotka ovat olleet menneellä kaudella luottamustehtävissä ja vastuunkantajina. Aina se ei ole eikä ole ollut helppoa eikä päätökset aina mieluisiakaan, mutta on hienoa, että on ollut ja on niitä, jotka vastuuta haluavat ja ovat valmiita omalta osaltaan ja vuorollaan kantamaan. 

Hyvää ja tosi punaista vappua jokaiselle ja vahvaa uskoa tulevaisuuteen sosialidemokratian vahvoin voimin!

Satu Taiveaho, kunnanvaltuutettu